శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

శారదాభుజఙ్గప్రయాతాష్టకమ్

>> Friday, January 9, 2015

శారదాభుజఙ్గప్రయాతాష్టకమ్

సువక్షోజకుమ్భాం సుధాపూర్ణకుమ్భాం
ప్రసాదావలమ్బాం ప్రపుణ్యావలమ్బామ్‌
సదాస్యేన్దుబిమ్బాం సదానోష్ఠబిమ్బాం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్‌ ౧
కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్‌
పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుఙ్గభద్రాం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్‌ ౨
లలామాఙ్కఫాలాం లసద్గానలోలాం
స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలామ్‌
కరే త్వక్షమాలాం కనత్ప్రత్నలోలాం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్‌ ౩
సుసీమన్తవేణీం దృశా నిర్జితైణీం
రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్‌
సుధామన్థరాస్యాం ముదా చిన్త్యవేణీం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్ ‌ ౪
సుశాన్తాం సుదేహాం దృగన్తే కచాన్తాం
లసత్సల్లతాఙ్గీమనన్తామచిన్త్యామ్‌
స్మృతాం తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్‌ ౫
కురఙ్గే తురఙ్గే మృగేన్ద్రే ఖగేన్ద్రే
మరాలే మదేభే మహోక్షేధిరూఢామ్‌
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూపాం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్‌ ౬
జ్వలత్కాన్తివహ్నిం జగన్మోహనాఙ్గీం
భజే మానసామ్భోజసుభ్రాన్తభృఙ్గీమ్‌
నిజస్తోత్రసంగీతనృత్యప్రభాఙ్గీమ్‌
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్‌ ౭
భవామ్భోజనేత్రాజసమ్పూజ్యమానాం
లసన్మన్దహాసప్రభావక్త్రచిహ్నామ్
చలచ్చఞ్చలాచారుతాటఙ్కకర్ణాం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదమ్బామ్‌ ౮
ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవతః కృతౌ శారదాభుజఙ్గప్రయాతాష్టకమ్


0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP