శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

>> Thursday, April 18, 2019

: ఆది శంకరాచార్య
శాంతిపాఠఃఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం
యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై |
తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం
ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ||
ధ్యానమ్ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం
వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః |
ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం
స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ||
వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం
సకలమునిజనానాం ఙ్ఞానదాతారమారాత్ |
త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం
జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ||
చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా |
గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ||
ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధఙ్ఞానైకమూర్తయే |
నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ||
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||
నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణామ్ |
గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ||
చిదోఘనాయ మహేశాయ వటమూలనివాసినే |
సచ్చిదానంద రూపాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ||
ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూత్రిభేద విభాగినే |
వ్యోమవద్ వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ||
అంగుష్థతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేనయోగినామ్ |
శృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్యోగతా శివః ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||
విశ్వందర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథానిద్రయా |
యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రభోధసమయే స్వాత్మానమే వాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 1 ||
బీజస్యాంతతి వాంకురో జగదితం ప్రాఙ్నర్వికల్పం పునః
మాయాకల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్ |
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 2 ||
యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే
సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ |
యస్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పురనావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 3 ||
నానాచ్ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం
ఙ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిః స్పందతే |
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 4 ||
దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీ బాలాంధ జడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతాభృశం వాదినః |
మాయాశక్తి విలాసకల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 5 ||
రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోప సంహరణతో యో‌உభూత్సుషుప్తః పుమాన్ |
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రభోదసమయే యః ప్రత్యభిఙ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 6 ||
బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తా స్వను వర్తమాన మహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా |
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 7 ||
విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యచార్యతయా తథైవ పితృ పుత్రాద్యాత్మనా భేదతః |
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 8 ||
భూరంభాంస్యనలో‌உనిలో‌உంబర మహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకమ్ |
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభో
తస్మై గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే || 9 ||
సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే
తేనాస్వ శ్రవణాత్తదర్థ మననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ |
సర్వాత్మత్వమహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతమ్ || 10 ||
|| ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం దక్షిణాముర్తిస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||
Read Related Stotrams:

Read more...

పురుషుడు ఎలా ఉండాలో కూడా ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది

>> Friday, April 12, 2019

స్త్రీ ఎలా ఉండాలో అనే కాదు...🚶🏿‍♀
పురుషుడు ఎలా ఉండాలో కూడా ధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది📚

కానీ ఎందుచేతో ఈ పద్యం జన
బాహుళ్యం లో లేదు

కార్యేషు యోగీ, కరణేషు దక్షః
రూపేచ కృష్ణః , క్షమయాతు రామః, భోజ్యేషు తృప్తః,
సుఖదుఃఖ మిత్రం, షట్కర్మయుక్తః ఖలు
ధర్మనాథః (కామందక నీతిశాస్త్రం)📚⚖

1.కార్యేషు యోగీ 💰:
పనులు చెయ్యడంలో ఒక యోగి వలె, ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చెయ్యాలి🏹

2. కరణేషు దక్షః 🤺:-
కుటుంబాన్ని నడపడంలో, కార్యాలను నిర్వహించడంలో నేర్పుతో, సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. సమర్ధుడై ఉండాలి.🏌🏾

3. రూపేచ కృష్ణః🙏:-
రూపంలో కృష్ణుని వలె ఉండాలి. అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా,
సంతోషంగా ఉండాలి.👌

4. క్షమయా తు రామః🏹:-
ఓర్పులో రామునిలాగా ఉండాలి.పితృవాక్య పరి
పాలకుడైన రాముని వలె క్షమించేగుణాన్ని కలిగిఉండాలి

5. భోజ్యేషు తృప్తః🍲🥘🍛
భార్య/తల్లి వండినదాన్ని సంతృప్తిగా (వంకలు పెట్టకుండా) భుజించాలి.

6. సుఖ దుఃఖ మిత్రం🤼‍♂:-
సుఖదుఃఖాలలో కుటుంబానికి మిత్రుని వలె అండగా ఉండాలి. మంచి చెడ్డలలో పాలు పంచుకోవాలి.⛹🏼🎻

ఈ షట్కర్మలు - ఈ ఆరు పనులు సక్రమంగా చేసే పురుషుడు 🏇🏼ఉత్తమ పురుషునిగా , ధర్మనాథునిగా కొనియాడబడతాడు.
🙏🙏

Read more...

వికారి నామ యగాబ్ది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.

>> Saturday, April 6, 2019

వికారి నామ యగాబ్ది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. మీరు ఆయురారోగ్యాలతో, అష్ఠైశ్వర్యాలతో సుఖసంతోషాలతో వర్థిల్లాలని కాంక్షిస్థూ మీ ఆత్మీయుడు.. మీ
దుర్గేశ్వర

Read more...

లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రిని అమెరికా, పాకిస్థాన్‌లు కలిసి చంపేశాయా?

>> Thursday, March 28, 2019

లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రిని అమెరికా, పాకిస్థాన్‌లు కలిసి చంపేశాయా?
జవహార్‌లాల్ నెహ్రూ 1964 లో మరణించిన తర్వాత లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, బాధ్యతలు చేపట్టిన కొన్నాళ్లకే… అంటే (1965 జూన్ ప్రాంతంలో) పాక్ భారత్ పై యుద్ధానికి తెగబడింది. దీనికి ప్రతిగా, ప్రధాని లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి అండదండలతో… ఆయన భారత సైన్యానికి ఇచ్చిన స్వేచ్ఛతో… ఎప్పటికప్పుడు ఆయన పదునైన వ్యూహాల కారణంగా భారత్ దళాలు పాక్ కు ధీటుగా సమాధానమిచ్చాయి. 1965 సెప్టెంబర్ నాటికి పాక్ ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోయే స్థితికి వచ్చింది. దీంతో, ఆయన దేశం ప్రజల చేత యుద్దవీరుడిగా ప్రజలు నీరాజనాలందుకున్నారు. ఇదే సమయంలో, ఐకరాజ్యసమితి పాక్-భారత్‌లకు యుద్ద విరమణ ఒప్పందాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఈ నేఫథ్యంలో, ఈ విషయం గురించి చర్చించేందుకు లాల్ బహూదూర్‌తో పాటు.. అప్పటి పాక్ అధ్యక్షుడు మహహ్మద్ అయూబ్ ఖాన్ అప్పటి సోవియట్ రష్యాలోని తాష్కెంట్ సమిట్‌కు వెళ్లారు. ఇక్కడ యుద్ధ విరమణ ఒప్పందానికి సంతకం చేయమని శాస్త్రి మీద ఐక్యరాజ్యసమతి ఒత్తిడి తెచ్చింది. సహజంగానే, శాంతి కాముకుడైన శాస్త్రి యుద్దంలో పాక్ పై పైచేయి సాధించినప్పటికీ యుద్ధ విరమణ ఒప్పందంపై (1966, జనవరి10న) సంతకం చేశారు. అయితే, ఆ మర్నాడే శాస్త్రి గుండెపోటుతో మరిణించారు. ఇంకా కరెక్ట్‌గా చెప్పాలంటే ఆయనను మర్డర్‌ చేసి గుండెపోటుతో మరణించారని నమ్మించారు.

చరిత్రలో ఓ దేశ ప్రధానమంత్రి మరో దేశానికి అతిధిగా ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు అసహజంగా, అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందడం ఎప్పుడూ జరగలేదు. లాల్ బహూదూర్ శాస్త్రి హృద్రోగం వల్ల మరణించారని అప్పటి సోవియట్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే, గతంలో శాస్ర్రికి ఎన్నడూ ఎలాంటి అనారోగ్యం లేదు. ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంతో తాష్కెంట్‌కు వెళ్లారు. ఆయన మరణించిన తర్వాత శాస్త్రి భౌతిక కాయం ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు నీలం రంగులోకి మారి ఉంది. ఆయన శరీరంపై కొన్ని గాట్లు కూడా ఉన్నట్లు ఆయన భార్య లలితా శాస్త్రి గుర్తించారు. మరణించడానికి ముందు శాస్త్రి ఆఖరుగా ఆయన కుమార్తె సుమన్‌తో మాట్లాడారు. ఫోన్‌లో మాట్లాడుతూ పాలు తాగి పడుకుంటానని ఆయన కుమార్తెకు చెప్పారు. అయితే, ఈ లోగా ఫోన్ డిస్‌ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత దాదాపు పదిహేను నిమిషాల పాటు సుమన్ లాల్ బహుదూర్‌ శాస్త్రి లైన్ కోసం ప్రయత్నించారు. కానీ, లైన్ కనెక్ట్ కాలేదు. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కనెక్ట్ అయ్యింది. కానీ, శాస్త్రి గారు బదులు ఓ సోవియట్ అధికారి ఫోన్ ఎత్తి… మీ తండ్రి గారు ఇప్పుడే మరణించారని సుమన్‌కు తెలిపారు. అసలు ఎలాంటి అనారోగ్యం లేని వ్యక్తికి గుండెపో్టు రావడమేంటి… పోనీ, గుండెపోటు వచ్చినా కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లో మృత్యువాత పడతారా అనే సందేహాలు ఇప్పటికీ వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి.

తాష్కెంట్ పర్యటనలో లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి వ్యక్తిగత వైద్యుడు ఆర్‌. ఎన్. చుగ్‌ కూడా వెళ్లారు. ఆయనకు శాస్త్రి గారి పక్క గదినే కేటాయించారు. శాస్త్రికి గుండెపోటు వచ్చిందన్న విషయాన్ని సోవియట్ అధికారులు ఆయనకు కూడా చెప్పలేదు. ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆ విషయాన్ని చుగ్‌కు సోవియట్ అధికారులు తెలియచేశారు. 1977లో శాస్త్రి మరణంపై అనుమానంతో అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ దర్యాప్తు కమిటీని నియమించింది. ఈ కమిటీ ముందు వాంగ్మూలం ఇవ్వడానికి డాక్టర్ చుగ్ బయలుదేరారు. ఆయన కారు ఢిల్లీ వైపు ప్రయాణిస్తుండగా ఎదురుగా ఓ లారీ వచ్చి ఆయనను ఢీ కొట్టింది. దీంతో, చుగ్ అక్కడికక్కడే దారుణంగా చనిపోయారు.

అలాగే, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రికు తోడుగా ఆయన పర్సనల్ అసిస్టెంట్ రామనాథ్ కూడా తాష్కెంట్‌కు వెళ్లారు. శాస్త్రిగారి మరణానంతరం ఆయన మృతదేహాన్ని జాగ్రత్తగా ఇండియాకు తీసుకువచ్చింది రామనాథే! దీంతో, ఆయనను కూడా ఓ సాక్షిగా దర్యాప్తు కమిటీ పరిగణించింది. తమకు వాంగ్మూలం ఇచ్చి దర్యాపుకు సహకరించాలని పిలిచింది. అయితే, వాంగ్మూలం ఇచ్చేముందు దిల్లీలోని మోతీలాల్ మార్గ్‌లో లాల్ బహూదూర్ శాస్త్రి భార్య లలితా శాస్త్రి నివాసానికి వెళ్లి ఆయన ఆఖరుగా ఈ మాటలు ఆమెతో అన్నారు…” చాలా రోజుల నుంచి ఈ భారాన్ని (రహస్యాన్ని) గుండెల్లో పెట్టుకుని మోస్తున్నానమ్మా? ఈ భారాన్ని ఈ రోజుతో వదిలించుకుంటాను” అన్నారు. ఆ మాటలని ఆ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన ఒక్కడుగు వేయగానే, ఎదురుగా ఓ వాహనం వచ్చి ఆయనను ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయనను రెండు కాళ్లు నుజ్జునుజ్జు అయ్యాయి. తలకు బలమైన గాయాలయ్యాయి. దీంతో, ఆయన గతాన్ని మరిచిపోయారు. ఈ రకంగా, తమ దర్యాప్తులో కీలక సాక్ష్యుల్లో ఒకరు మరణించడం… ఇంకొకరికి ప్రమాదం కారణంగా జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోవడం, ఈ కేసును పరిశోదించలేక దర్యాప్తు బృందం చేతులెత్తేసింది. ఇదంతా, చదివిన తర్వాత మీకు తెలుగు సినిమాల్లోని సీన్స్ గుర్తుకు వస్తున్నాయి కదా! కానీ, ఇవి సినిమా సీన్స్ కాదు… వాస్తవంగా జరిగిన సంఘటనలు.

అంతదాకా ఎందుకు, 2009లో ‘సౌత్ ఏషియా పై సీఐఏ దృష్టి’ అనే పుస్తకాన్ని రాసేందుకు అనుజధార్ అనే రచయిత పూనుకున్నారు. (సీఐఏ-సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ-అమెరికా నిఘా సంస్థ) ఈ క్రమంలోనే ఆయన శాస్త్రి అనుమానాస్పద మరణానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కావాలని సమాచార హక్కుచట్టం క్రింద భారత ప్రధాని కార్యాలయానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే, ఆశ్చర్యకరంగా ఈ పత్రాలను బయటపెట్టడానికి పీఎంవో ససేమిరా అంది. పైగా, ఈ పత్రాలు విడుదలచేస్తే భారతదేశ అంతర్గత భద్రతకు, సార్వభౌమత్వానికి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని ఓ రాతపూర్వకలేఖ ద్వారా అనుజధార్‌కు సమాధానమిచ్చారు. భారతదేశాన్ని పాలించిన ఓ ప్రధాని మరణానికి సంబంధించిన పత్రాలు విడుదల చేస్తే దేశ అంతర్గత భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని స్వయంగా మన దేశ పీఎంవో సమాధానమివ్వడం పెద్ద జోక్ కదూ!
Some Other Info On Sastry Ji Death:
Four reasons Lal Bahadur Shastri’s death was suspicious
1. The KGB suspected poisoning
2. Shastri’s near and dear ones see a needle of suspicion pointing towards an insider's hand
3. No post mortem was carried out on Shastri’s body
4. RTI responses muddied the water further
Source : Various Webs And Books
#LalBahudurSastryDieath #LalBahudurSasty

Read more...

హిందూ మహిళలకు మాత్రమే *ముత్తయిదువ లక్షణాలు*

>> Monday, March 25, 2019

హిందూ మహిళలకు మాత్రమే

*ముత్తయిదువ లక్షణాలు*

మొత్తం అయిదు అలంకారాలు ఉన్న
స్త్రీని ముత్తైదువ అంటారు.అవి..

1) కాళ్ళకి పట్టీలు, మెట్టెలు
2) చేతులకి గాజులు
3) మెడలో మంగళసూత్రం
4) తలలో పువ్వులు
చివరగా
5) నొసటన అంటే కనుబొమ్మల మధ్య సింధూరం కానీ కుంకుమ కానీ..

1) మొదటగా కాళ్ళకు పట్టిలు మెట్టెలు ఎందుకో చూద్దాం:

కాళ్ళలో ఉండే సయాటికా నెర్వ్ మోకాళ్ళ దగ్గర నుంచి కింది వైపుకి టిబియా లేదా టైబియా అని పిలవబడుతుంది ..

ఇది తిరిగి పాదపు గుత్తి వరకు వచ్చిన తర్వాత రెండు రకాలైనటువంటి బ్రాంచెస్ గా విడిపోతుంది..
ఒక శాఖ వేళ్ళ చివరి వరకు వెళ్లి అక్కడ చిన్న చిన్న శాఖలుగా అంతమైతే మరొక శాఖ వెనకాల మడమ వరకు వెళ్లి అక్కడ అంతమవుతుంది.

అంటే వేళ్ళ చివరలో ఇంకా మడమల చివర్లో టిబియా శాఖ తాలూకు నాడీ అంత్యాలు ఉంటాయి. ఈనాడి నేరుగా కటివలయం దగ్గర ఉన్న గర్భాశయ మరియు మూత్రాశయ నాడులతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది.

అంటే స్త్రీలలో వారు ధరించేటువంటి పట్టీలు ఇంకా కాలి మెట్టెలు ఇవన్నీ కూడా ఈ టిబియా నాడిని రాపిడి లేదా ఒత్తిడి ద్వారా ప్రేరేపించి తద్వారా మూత్రాశయ నాడులను గర్భాశయ నాడులను కూడా ప్రేరేపిస్తాయి.

ఫలితంగా వారిలో గర్భాశయ మరియు మూత్రాశయ పనితీరు అనేది చురుగ్గా ఉంటుంది.
గర్భాశయం పనితీరు బాగుండటం వల్ల బిడ్డను మోయడానికి సుఖప్రసవానికి కూడా సులువుగా ఉంటుంది.

అలాగే మూత్రాశయ పనితీరు బాగుండటం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు దేహంలో నిల్వ ఉండకుండా మూత్రం మొత్తం బయటికి వెళ్లిపోతుంది. దీని గురించి పూర్తి సమాచారం కావాలంటే tibia nerve అని గూగుల్లో వెతికితే మనకు పూర్తి సమాచారం దొరుకుతుంది.

 ఇంకా రెండవ అలంకార లక్షణం గాజులు..

గాజులు అంటే కేవలం మట్టి లేదా గాజు లేదా బంగారం గాజులు మాత్రమే ఈరోజుల్లో వేసుకునే ప్లాస్టిక్ గాజులు ఎంతమాత్రం కాదు..

మన చేతి మణికట్టు దగ్గర రేడియల్ నెర్వ అనే నరం నేరుగా గుండె యొక్క నరాల తోటి అంటే గుండె స్పందన కి సంబంధించిన నరాల తోటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది వైద్యులు నాడీ స్పందన కూడా దీని తోటే గమనిస్తూ ఉంటారు.

ఈ నరం మన శరీరంలో పెరిగే లేదా తగ్గేటటువంటి బ్లడ్ ప్రెజర్ అంటే రక్త పోటుని అదుపులో ఉంచుతుంది అంటే దీనికి మసాజ్ చేయడం ద్వారా రక్తపోటును కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.అందుకనే స్త్రీలలో గాజులను వేసుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా ఉంటూ వొచ్చింది.

అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక అనుమానం కలగాలి,గాజులు అనేవి మరి పురుషులు వేసుకోరు కదా వారికి రక్తపోటు అవి రావా అని.పూర్వకాలం నుంచి కూడా వారు పొలం పనులు లేదా శారీరక శ్రమ అనేది ఎక్కువగా చేయడం వల్ల ఒకరకంగా చెప్పాలంటే తిండికి సరిపడా పని ఉండడంవల్ల వారిలో కొవ్వుశాతం చాలా తక్కువగా ఉండేది దానివల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా తక్కువగా ఉండేది అందువల్ల వారికి గాజులు అవసరం అనేది లేకుండా పోయింది.

అయితే వారిలో కూడా కొంతమందికి రక్తపోటు సమస్యలు ఉన్నవారికి వెండి లేదా బంగారం లేదా రాగితో చేసినటువంటి కడియం ధరించమని చెప్పడం జరిగింది ఈ లోహాలతో చేసినవి  శరీరానికి వేడిని గ్రహించి చల్లగా ఉంచుతాయి.

అందునా పొలం పనులు , కాయకష్టం చేసే వాళ్ళు కాబట్టి గాజులు వేసుకుంటే పగిలిపోతాయి అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళకి కేవలం కడియాలలా ధృఢంగా ఉన్నవాటిని మాత్రమే సిఫార్సు చేయడం జరిగింది.

ఈనరం దాని యొక్క పనితీరు గురించి తెలియాలి అంటే గూగుల్లో Radial nerve అని వెతికితే మనకు పూర్తి సమాచారం దొరుకుతుంది

మూడవది మెడలో మంగళసూత్రం..

దీని చివరున్న  బంగారంతో చేసిన లాకెట్స్ రాపిడివల్ల ఆడవాళ్లలో రొమ్ము క్యాన్సర్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది.
అయితే మళ్ళా మీకు ఒక అనుమానం రావచ్చు మరి మగవాళ్ళ సంగతి ఏమిటి అని మగవాళ్ళు రొమ్ము క్యాన్సర్ కి సహజంగానే నిరోధక వ్యవస్థను కలిగి ఉంటారు కాబట్టి మగవారిలో రొమ్ము సంబంధిత క్యాన్సర్ అనేది చాలా తక్కువ ఒకరకంగా చెప్పాలంటే అసలు ఉండనే ఉండదు.

ఈ రొమ్ము క్యాన్సర్ రాకుండా బంగారంతో చేసినటువంటి లాకెట్ల తాలూకు రాపిడి అనేదిఉపయోగపడుతుంది.
ఇంకా చెప్పాలంటే స్నానం చేసే సమయంలో దీనిపై నుంచి వచ్చేటటువంటి వేడి నీరు ప్రవహించడం వల్ల చర్మ వ్యాధులు కూడా రాకుండా ఉంటాయి.క్యాన్సర్ కి ట్రీట్మెంట్గా బంగారం ఉపయోగపడుతుందని ఈమధ్యనే తెలిపిన పరిశోధన కూడా గమనించవచ్చు.

ఇక నాల్గవది తలలో పూవులు..

వీటి నుంచి వచ్చే సువాసనల వలన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడమే కాకుండా ఒక రకమైన పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది.కలయసమయంలో కూడా ఇవి ఇద్దరి మధ్య ఆకర్షణకు తోడ్పడుతాయి.

ఇక అయిదవది..చివరిది.. నొసటన సింధూరం..

పూర్వపు రోజుల్లో దీనిని సొంతంగా కుంకుమ రాయి నూరుకొని దానికి రేడియం పౌడర్ కలిపి రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో అలంకరించుకునే వారు.
ఆయుర్వేదం ప్రకారం మనిషి శరీరంలో ఉండే ఏడు చక్రాలలో మొదటి చక్రమైన ఆజ్ఞాచక్రం పై ఒత్తిడి కలుగచేయడం ద్వారా మనస్సును అదుపుచేయడం, ప్రశాంతంగా ఉండడం జరిగేది.

ఇవే కాకుండా సైనస్ కు రాకుండా ముక్కపుల్లను, చెవిపోట్లు దరికి చేరకుండా చెవి పోగులనూ ధరించేవారు!

అవే పద్ధతులు నేటికీ పాటించడం ద్వారా కొన్ని రకాల వ్యాధులకు సహజంగా నిరోధాన్ని డెవలప్ చేసుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో చక్కగా జీవనం కొనసాగించు కోవచ్చు........... జై సనాతన ధర్మం.

Read more...

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP