శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

హనుమాన్ చాలీసాలో సాధనారహస్యాలు

>> Thursday, May 19, 2011


శ్రీగురుచరణ రజ నిజమన ముకుర సుధారీ
వరుణౌ రఘువర విమల జోయశదాయక ఫలచారీ
బుద్ధి హీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార్
బలబుద్ధి విద్యాదేహు మొహి హరహు కలేశవికార్1 జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహులోక ఉజాగర
2 రామదూత అతులిత బలధామ | అంజని పుత్ర పవన సుతనామా
3 మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతినివార సుమతికే సంగీ
4 కంచన వరణ విరాజ సువేశా | కానన కుండల కుంచితకేశా
5 హథవజ్ర అరుధ్వజా విరాజై | కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై
6 శంకర సువన కేసరి నందన | తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన
7 విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర | రామ కాజ కరివేకో ఆతుర
8 ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియా | రామలఖన సీతా మన బసియా
9 సూక్ష్మరూపధరి సియహిదిఖావా | వికటరూపధరి లంకజరావ
10 భీమరూపధరి అసుర సం హారే | రామచంద్రకే కాజ సవారే
11 లాయ సజీవన లఖన జియాయే | శ్రీరఘువీర హరిషి వురలాయే
12 రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ | తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమభాఈ
13 సహస్ర వదన తుమ్హారో యశగావై | అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావై
14 సనకాది బ్రహ్మాది మునీశా | నారద శారద సహిత అహీశా
15 యమ కుబేర దిగపాల జహాతే | కవి కోవిద కహిసకై కహతే
16 తుమ ఉపకార సుగ్రీవ హికీన్ హా | రామ మిలాయ రాజపద దీన్ హా
17 తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా | లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా
18 యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ | లీల్యో తాహీ మధుర ఫలజానూ
19 ప్రభు ముద్రికా మేలిముఖ మాహీ | జలధి లాంఘిగయే అచరజనాహీ
20 దుర్గమ కాజ జగతికే జేతే | సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హారే తేతే
21 రామదుఆరే తుమ రఖవారే | హోతన అజ్ఞా బినుపైసారే
22 సబ సుఖలహై తుమ్హారీ శరనా | తుమ రక్షక కాహూకో డరనా
23 ఆపనతేజ సం హారో అపై | తీనో లోక హాంకతే కాంపై
24 భూత పిశాచ నికట నహిఆవై | మహావీర జబనామ సునావై
25 నాసై రోగ హరై సబపీరా | జపత నిరంతర హనుమత వీరా
26 సంకటసే హనుమాన ఛుడావై | మన క్రమ వచన ధ్యానజోలావై
27 సబపర రామ తపస్వీరాజా | తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
28 ఔర మనోరధ జో కోఇలావై | సోఇ అమిత జీవన ఫలపావై
29 చారోయుగ పరతాప తుమ్హారా | హై పరసిద్ధి జగత ఉజియారా
30 సాధుసంతకే తుమ రఖవారే | అసుర నికందన రామదులారే
31 అష్టసిద్ధి నవనిధి కే దాతా | అసవర దీన్హ జానకీ మాతా
32 రామరసాయన తుమ్హారే పాసా | సాదర తుమ రఘుపతికే దాసా
33 తుమ్హారే భజన రామకొపావై | జన్మ జన్మకే ధుఃఖబిసరావై
34 అంతకాల రఘుపతి పురజాయీ | జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ
35 ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ | హనుమత సేయీ సర్వసుఖ కరయీ
36 సంకట హటై మిటై సబ పీరా | జో సుమిరై హనుమత బలవీరా
37 జైజైజై హనుమాన గోసాయీ | క్రుపాకరో గురుదేవకీ నాయీ
38 యహశతవార పాఠకర జోయీ | చూటహి బంది మహసుఖహోయీ
39 జో యహ పడై హనుమన చాలీసా | హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా
40 తులసీ దాస సదా హరిచేరా | కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా

పవనతనయ సంకటహరణా మంగళ మూరతి రూప్

రామలఖన సీతాసహిత హృదయబసహు సురభూప్


హనుమాన్ చాలీసాలో ప్రతి ఒక్కదోహా ఒక సంపుటీకరణ మంత్రం తోసమానం నిష్ఠతో జపించినా పదేపదే స్మరించినా పాయాకార్యాలను సాధించగల మహాశక్తివంతములు .ఏసమస్యకు ఏ దోహాను పఠించాలో వివరములు.పిల్లలకు చదువులో అభివృద్ధికి

[బుధ్ధిహీననతనుజానికై సుమిరౌపవనకుమార్

బలబుద్ధి విద్యాదేహు మొహి హరహుకలేశవికార్]శారీరకబలహీనత తొలగుటకు[2] మానసిక బలానికి[౩] సంతానప్రాప్తికి[6] అధికారమునకు[16] కష్టతరమైన కార్యసాధనకు[20] భయంతీరుటకు[22] భూతబాధలనివృత్తికి[24] అనారోగ్యనివారణకు[25] సంకటములు తొలగుటకు[26] దుష్టభీతి నివారణకు[30] సకలసంపదలవృధ్ధికి[31] మానసికవ్యాకులత నివారనకు[౩౩] సంకటముల నివారణకు [36]ఆథ్యాత్మిక ప్రగతికి[37]


1 వ్యాఖ్యలు:

Devika May 19, 2011 at 10:51 PM  

కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. సరి చూసుకొగలరు.

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP