శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

సామవేదాంతర్గతమైన గణపతి మంత్రము

>> Thursday, May 12, 2011


శ్రీ గురుభ్యోనమ:
శ్రీగణేశాయనమః
అందరికీ నమస్సులు,

సామవేదాంతర్గతమైన గణపతి మంత్రములను నామములుగా, స్తోత్రముగా స్వయంగా శ్రీ
హరి, పార్వతీ దేవికి చెప్పిన స్తోత్రమిది. మొదటి శ్లోకములలోని నామములు
చెప్పినంతనే విఘ్నేశ్వరుని కృపతో సర్వ విఘ్న నివారింపబడతాయి. ఈ అష్టకం
చాలా మహిమాన్వితమైనది. మూడు సంధ్యలలోనూ పఠింపతగినది. ఆర్తి కల
భాగవతులందరికీ పనికి వస్తుందని దీనిని ఇక్కడ ఉంచడం జరిగింది.

ఓం

గణేశమేకదంతం చ హేరంబం విఘ్ననాయకం !
లంబోదరం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం గుహాగ్రజం!!

------------------------------

----------------------
జ్ఞానార్థవాచకో గశ్చ ణశ్చ నిర్వాణవాచకః!
తయోరీశం పరం బ్రహ్మ గణేశం ప్రణమామ్యహమ్‌ !!1

ఏకశబ్దః ప్రధానార్థో దంతశ్చ బలవాచకః!
బలం ప్రధానం సర్వస్మాదేకదంతం నమామ్యహమ్‌ !!2

దీనార్థవాచకో హేశ్చ రంబః పాలకవాచకః!
పాలకం దీనలోకనాం హేరంబం ప్రణమామ్యహమ్‌!! 3

విపత్తివాచకో విఘ్నోనాయకః ఖండనార్థకః!
విపత్‌ ఖండనకారం తం ప్రణమామి విఘ్ననాయకమ్‌ !!4

విష్ణుదత్తైశ్చ నైవేద్యైర్యస్య లంబం పురోదరమ్‌!
పిత్రా దత్తైశ్చ వివిధైఃవందే లంబోదరం చ తమ్‌ !!5

శూర్పాకారౌ చ యత్కర్ణౌ విఘ్నవారణకారణౌ!
సంపద్దౌ జ్ఞానరూపే చ శూర్పకర్ణం నమామ్యహమ్‌!! 6

విష్ణుప్రసాదం మునినా దత్తం యన్మూర్ధ్ని పుష్పకమ్‌!
తద్‌గజేంద్ర ముఖం కాంతం గజవక్త్రం నమామ్యహమ్‌ !!7

గుహస్యాగ్రే చ జాతోయమావిర్భూతో హరాలయో!
వందే గుహాగ్రజం దేవం సర్వదేవాగ్రపూజితమ్‌ !!8

ఫలశ్రుతి:-

ఏతన్నామాష్టకం స్తోత్రం నానార్థసహితం శుభమ్‌!
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స సుఖీ సర్వతో జయీ!! 9

తతో విఘ్నాః పలాయంతే వైనతేయాత్‌ యథోరగాః!
గణేశ్వర ప్రసాదేవ మహాజ్ఞానీ భవేత్‌ ధ్రువమ్‌ !!10

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం భార్యార్థీ కుశలాం స్త్రియమ్‌!
మహాజడః కవీంద్రశ్చ విద్యావాంశ్చ భవేత్‌ ధ్రువమ్‌ !!11

-: ఇతి శ్రీ బ్రహ్మవైవర్త పురాణే గణపతి ఖండే శ్రీ గణేశ నామాష్టక
స్తోత్రమ్‌ :-
aayyagaari nagendrakumar

1 వ్యాఖ్యలు:

చింతా రామకృష్ణారావు. May 15, 2011 at 6:26 PM  

ఆర్యా! నమస్తే.
శ్రీ గురుభ్యోన్నమః అన్నది
శ్రీ గురుభ్యోనమః అని సరి చేస్తే బాగుంటుంది.
శ్రీ గురుభ్యః + నమః = శ్రీ గురుభ్యో నమః.

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP