శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠం .రవ్వవరం,నూజండ్ల[మండలం]గుంటూరు[జిల్లా]

durgeswara@gmail.com cell 9948235641

ఆదిత్యహృదయం

>> Sunday, January 29, 2017

📌*ఆదిత్య హృదయం* ....!!🌞

*తతౌ యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం*
*రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం*
*దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం*
*ఉపగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవానృషిః*

రామరావణ యుద్ధాన్ని చూడడానికి దేవతలతో కలసి అగస్త్య మహర్షి కూడా వస్తాడు. యుద్ధంలో అలసివున్న రాముడిని చూసిన అగస్త్య మహర్షి "రామా! ఈ సందర్భంగా నీకు వేదంవలె నిత్యమైనదీ, మంగళకరమైనదీ, పురాతనమైనదీ, ఆరోగ్యప్రదాయకమైనదీ, ఆయుర్వృద్ధిని చేసేదీ, అత్యంత ఉత్తమమైనదీ, అతి రహస్యమైనదీ, అత్యంత లాభదాయకమైన ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశిస్తాను" అని పలికి, ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశించాడు.

అగస్త్య ఉవాచ:

*రామరామహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం*
*యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయష్యసి*

ఓ రామా! గొప్ప బాహువులు గల రామా! ఈ రహస్యమును విను. నీకు యుద్ధంలో విజయం కలుగును గాక!

*ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనం*
*జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయం పరమం శివం*

ఈ ఆదిత్య హృదయం వలన పుణ్యం, శత్రు నాశనం కలుగును. దీనిని చదువుట వలన జయం, శుభం, పరము కలుగును.

*సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వపాపప్రణాశనం*
*చింతాశోకప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమం*

ఇది అత్యంత శుభకరమైనది, మంగళకరమైనది, అన్ని పాపములను నాశనం చేయునది. చింత, శోకం, ఒత్తిడిలను తొలగించి ఆయుర్వృద్ధి కలిగించును.

*రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం*
*పూజయస్వవివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం*

ప్రకాశకుడైన, దేవాసురులచే పూజింపబడిన, తన ప్రకాశంతో లోకాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్న ఆ భువనేశ్వరున్ని పూజింపుము.

*సర్వ దేవాత్మకో హ్యేశ తేజస్వీ రశ్మిభావనః*
*ఏశ దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః*

ఈ ఆదిత్యుడు సకలదేవతలకు ఆత్మయైనవాడు. గొప్ప తేజం కలవాడు. తన కిరణాలతో లోకాలను రక్షిస్తుంటాడు. తన కిరణాలను ప్రసరింపజేయడం ద్వారా ఎండావానలను కలిగించి దేవదానవులను, సకలజనులను కాపాడుతున్నాడు.

*ఏశ బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః*
*మహేంద్రో ధనదః కాలో యమస్సోమో హ్యపాంపతిః*

ఇతడు సమస్త శరీరాలు గలవాడగుటచే, ఇతడే బ్రహ్మా, విష్ణువు, కుమారస్వామి, ప్రజాపతుల రూపం, దేవేంద్రుడు, కుబేరుడు, కాలుడు, యముడు, చంద్రుడు, వరుణుడు.

*పితరో వసవః సాధ్యాః అశ్వినౌ మరుతో మనుః*
*వాయుః వహ్నిః ప్రజాప్రాణా ఋతు కర్తా ప్రభాకరః*

ఇతడే పితృదేవతలు, వసువు, పంచభూతాలు, ప్రజలు శరీరంలోని ప్రాణవాయువు. ఋతువులను కలిగించే ప్రభాకరుడు.

ఆదిత్య స్తోత్ర ప్రారంభం :
*ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్*

*సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః*
నీవు అదితి కుమారుడవు. నీవు సూర్యుడవు. నీవు ఆకాశంలో సంచరించేవాడివి. వర్షంతో జగాన్ని పోషించేవాడవు. పసిడి కిరణములు కలవాడవు. బంగారు తేజస్సు కలవాడవు. భానుడవు, హిరణ్యం రేతస్సుగా కలవాడవు. నీవు దివాకరుడవు.

*హరిదశ్వస్సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్*
*తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తండ అంశుమాన్*

నీవు ఆకుపచ్చ గుఱ్ఱములు కలవాడవు. సహస్ర కిరణములు కలవాడవు. చీకటిని సంహరించేవాడివి. శుభములు కలుగజేసేవాడివి. బ్రహ్మాండాన్ని మరలా జీవింపజేయువాడవు. ప్రకాశవంతమైనవాడవు.
*హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః*
*అగ్నిగర్భోఅదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః*

నీవు హితమనే రమణీయ మనస్సు కలవాడవు. చల్లనివాడవు. అగ్నిగర్భుడవు. అదితిపుత్రుడువు. సాయంకాలంలో శమించువాడవు. మంచును పోగొట్టేవాడవు.

*వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్ యజుస్సామ పారగః*
*ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్య వీథీ ప్లవంగమః*

ఆకాశానికి నాధుడవు. చీకటిని పోగొట్టేవాడవు. ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదంల పారంగుడవు. గొప్ప వర్షాన్ని కురిపించేవాడవు. నీటికి మిత్రుడవు. ఆకాశామార్గమున శీఘ్రంగా పోయేవాడవు.

*ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః*
*కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వ భవోధ్భవః*

ఎండ నిచ్చేవాడవు. గుండ్రనివాడవు. మృత్యువువి. ఉదయాన్నే లేతకిరణంలు కలవాడవు. మద్యాన్నం సర్వాన్ని తపింపజేయువాడవు. కవివి. మహాతేజుడవు. సమస్త కార్యాలకు కారణభూతుడవు.

*నక్షత్ర గ్రహతారాణాం అధిపో విశ్వ భావనః*
*తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమోస్తుతే*

నక్షత్రాలకు గ్రహాలకు నాయకుడవు. నీవే ఈ విశ్వ ఉనికికి కారణం. అన్ని తేజస్సుల కంటే తేజస్సును ఇచ్చువాడవు. ద్వాదశాదిత్యులలో అంతర్యామివైన నీకు నమస్కారం.

*నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమే గిరయే నమః*
*జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినధిపతయే నమః*

తూర్పుకొండతో కూడినవాడికి నమస్కారం. పడమటకొండతో కూడినవాడికి నమస్కారం. జ్యోతిర్గణాలకు అధిపతివైన నీకు నమస్కారం. పగటిని కలిగించే నీకు నమస్కారం.

*జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః*
*నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః*

జయుడకి నమస్కారం. జయభద్రునికి నమస్కారం. పచ్చని గుఱ్ఱములు గల నీకు నమస్కారం. సహస్రాంసునకు నమస్కారం.

*నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః*
*నమః పద్మ ప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః*

ఉగ్రునకు నమస్కారం. వీరునకు, వేగంగా పయనించే నీకు నమస్కారములు. కమలములను వికసింపజేయు నీకు నమస్కారం. మార్తుండునికి నమస్కారం.

*బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యోదయాదిత్యవర్చసే*
*భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః*

బ్రహ్మా, విష్ణు, మహేశుల అధిపతికి నమస్కారం. ఆదిత్య వర్చస్సుతో ప్రకాశించువానికి నమస్కారం. సర్వభక్షకునికి నమస్కారం.

*తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే*
*కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః*

చీకటిని పోగొట్టువానికి నమస్కారం. శత్రువులను వధించేవానికి నమస్కారం. గొప్ప తేజస్సు గలవానికి నమస్కారం. స్వయంప్రకాశం గలవానికి నమస్కారం. దేవునికి, జ్యోతిషపతికి నమస్కారం.

*తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే*
*నమస్తమోభినిఘ్నాయ రుచయే లొకసాక్షిణే*

బంగారుకాంతివంటి కాంతి కలవాడు, అగ్నిరూపునకు, జగత్తుకు కారణమైనవాడికి నమస్కారం. విశ్వకర్మకు నమస్కారం. ప్రకాశాస్వరూపునకు నమస్కారం. లోకసాక్షికి నమస్కారం.

*నాశయత్యేష వై భూతం తదైవ సృజతి ప్రభుః*
*పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః*

ఈ ఆదిత్యుడే మహా ప్రళయకాలంలో ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తాడు. తిరిగి తానే జగత్తును సృష్టిస్తాడు. నాశకాలం తప్ప, తక్కిన కాలంలో చక్కగా పరిపాలిస్తాడు.ఇతడు కిరణాలతో శోశింపజేస్తాడు, ఎండా, వానలను ఇస్తాడు.

*ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః*
*ఏష చైవాగ్నిహోత్రంచ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం*

సకల జీవులు నిద్రిస్తుండగా, వాటిలో అంతర్యామిగా మేల్కొని ఉంటాడు. అగ్నిహోత్రం, అగ్నిహోత్రఫలమూ ఇతడే.

*వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ*
*యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వన్యేషు రవి: ప్రభుః*

వేదాలు, యజ్ఞాలు, యజ్ఞఫలమూ ఇతడే. లోకంలోగల సర్వకార్యములకు ఈ రవియే ప్రభువు.

*ఏనమాపత్సు కృచ్చేషు కాంతారేషుభయేషు చ*
*కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవః*

రామా! ఆపదలలో, భయంకలిగించే ప్రదేశాలలో, ఈ స్తోత్రంతో సూర్యుడిని కీర్తించేవాడు అన్ని ఆపదలనుండి రక్షింపబడతాడు.

*పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్*
*ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి*

నువ్వు మనస్సును ఏకాగ్రంచేసి ఆ దేవదేవుడు జగన్నాధుడైన సూర్యున్ని ఆరాదించు. ముమ్మార్లు ఈ స్తోత్రాన్ని జపిస్తే యుద్ధంలో విజయం నీకే.

*అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి*
*ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్*

మహాపరాక్రమశాలీ! నువ్వు ఈ క్షణాన్నే రావణుని సంహరిస్తావు' అని రామునితో అగస్త్య మహర్షి చెప్పి అక్కడినుండి నిష్క్రమిస్తాడు.

*ఏతచ్చ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకోభవత్తద
*ధారయామాస సుప్రీతొ రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్*

అప్పుడు మహాతేజోవంతుడైన రాముడు ధైర్యంతో ఆనందమును పొంది, నిర్మల హృదయంతో ఆదిత్య హృదయంను జపించాడు.

*ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వాతు పరంహర్ష మవాప్తయాన్*
*త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్*

రాముడు అలా ఆదిత్య హృదయమును జపించి మహదానందభరితుడయ్యాడు. తర్వాత ముమ్మార్లు ఆచమనం చేసి, మిగుల పరాక్రమముతో విల్లు ధరించాడు.

*రావణం ప్రేక్ష్య హ్రుష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్*
*సర్వ యత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోభవత్*

శ్రీరాముడు రావణున్ని చూసి ఉత్సాహంతో యుద్ధం చేయడం ప్రారంభించాడు. రావణున్ని సంహరించాలని ధృడంగా నిశ్చయించుకున్నాడు.

*అథ రవి రవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమన్యాః పరమం ప్రహృష్యమాణః*
*నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి*

అలా తనను జపించుతున్న శ్రీరామున్ని చూసి, రాక్షసరాజు వినాశనంను గ్రహించి, చాలా ఆనందంతో 'నీవింక రావణుని వధింప త్వరపడమని, నీకు విజయం తధ్యమ'ని సూర్యభగవానుడు రామునితో చెప్పెను.

*ఇతి ఆదిత్య హృదయం సంపూర్ణం* ....,.✍ లోకాస్సమస్తాస్సుఖినోభవంతు .

0 వ్యాఖ్యలు:

  © Blogger template Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP